Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

20.5.2018

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

ŽE ZGODILO

STROKOVNI POSVET

BETON 2017

ki bo
v četrtek, 20.04.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

INŽENIR LETA 2010

 

 

Inženir leta 2010 - dr. Uroš Krajnc, univ.dipl.inž.grad.

 

Inženir leta 2009<<<

 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je svoje tradicionalno in častno odlikovanje » inženir leta« za leto 2010 podelilo dr. Urošu Krajncu, u.d.i.g., priznanemu strokovnjaku na področju ekologije – predvsem varovanja podtalnice kot vira pitne vode v Sloveniji.

 

Uroš Krajnc se je rodil 14.12.1949 v Beogradu. Osnovno šolo je zaključil leta 1964 v Sevnici in maturiral na brežiški gimnaziji leta 1968. Leta 1974 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG) v Ljubljani. Na isti fakulteti je magistriral leta 1989 in leta 1994 doktoriral s temo Evtrofikacija voda v luči zaščite in gospodarjenja z vodnim bogastvom Slovenije. Takoj po diplomi in odsluženi vojaščini se je Uroš Krajnc zaposlil na Inženiring biroju Maribor kot projektant na področju projektiranja čistilnih naprav, kanalizacije in vodovodnih sistemov v občinah Podravja (Prevalje, Kotlje, Dravograd, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož) ter v inženirskem delovanju na trgu v Jugoslaviji.

 

V obdobju od 1982 - 1990 je Uroš Krajnc delal na Komunalnem inženiringu Maribor, kot vodja skupine za kanalizacijo. Kot vodja projektov ali odgovorni projektant je sodeloval pri komunalnem opremljanju z kanalizacijskimi sistemi in čistilnimi napravami v občinah Podravja ter vodil izdelavo podlog za planiranje komunalne infrastrukture v Mariboru in sosednjih občinah. Leta 1989 sta skupaj s g. Željkom Blažeko ustanovila Institut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor, kjer je še danes namestnik direktorja in direktor sektorja za varstvo okolja. Njegovo delo je usmerjeno v vodenje projektov za zbiranje in čiščenje odpadnih voda, ter zaščito kakovosti površinskih in podzemnih voda. Za mesto Maribor je pripravil generalno rešitev kanalizacije in sodeloval kot tehnični svetovalec občine pri načrtovanju in izgradnji Centralne čistilne naprave Maribor. V zadnjem desetletju je njegovo delo usmerjeno k pridobivanju sredstev Evropske unije (Fondi PHARE, ISPA, LSIF, ISPA, kohezijski sklad) za okoljske projekte s področja oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, čiščenja in zbiranja odpadnih voda in nadzorom izgradnje omenjene infrastrukture in objektov. Sodeluje tudi pri reševanju hidrotehnične problematike pri namestitvah AC sistema v prostor regije, rešitvah v zvezi z odvodnjo AC in varstvom voda, strokovnih storitvah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in zagotavljanju varne oskrbe s pitno vodo v Pomurju.

 

V okviru raziskovalne dejavnosti je izvajal in pripravil: - aplikativne raziskave hidrodinamike turbulentnih tokov: poročilo o delu za leto1987 – 1990 (Teoretična hidravlika), - dokumentacijo za projektno vodenje zgraditve ČINAMa za Občino Maribor 1993, - modeliranje propagacije onesnaženja voda na osnovi obstoječega monitoringa 1994, - prednostni program raziskovalnih ciljev na področju CRP, kot del nacionalnega programa gospodarjenja z vodami – CRP Vode 2000, - verifikacijo metodologije analize stroškov in koristi, ki izhajajo iz okoljskih elementov investicij v hidro energetiki na osnovi poročila o vplivih na okolje 2000, - National report in the frame of EU DABLAS II project administered by international commission for the protection of Danube river 2004, - predlog letnega programa obratovalnega monitoringa odvodnje padavinskih voda z javnih cest 2007.

 

Dr. Uroš Krajnc se lahko pohvali tudi s številnimi dosežki na področju uvajanja novih tehnologij, pa tudi rentabilnosti in ekonomičnosti kot so: - koncept optimalnega čiščenja odpadnih voda 2007 - metodologija opredelitve statusa ogroženega okolja: evtrofikacija umetnih zajezitev 2001 - regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije 2004 - priprava načrtov upravljanja z vodami – izkušnje iz pilotskega projekta Krka 2006, - strokovna ocena potrebnosti investicijskih vlaganj v projekt nadgradnje čistilne naprave Domžale – Kamnik za potrebe doseganja optimizacije čiščenja nutrientov v odpadnih vodah 2002 - vodooskrba slovenske obale in zalednega kraškega območja: preveritve možnih vodnih virov s ciljem dolgoročne in regionalno zasnovane rešitve 2002 - izdelava priporočil za projektiranje odvodnih sistemov na cestah s kriteriji za vrednotenje prometa glede na strukturo prometa ( EOV) – primeri iz držav EU 2008 Kot predavatelj je bil dolgo časa aktiven na Univerzi v Mariboru – Gradbeni fakulteti – kot asistent za predmete Hidravlika, Vodovod in kanalizacija, na koncu pa kot docent za predmet Hidrotehnični objekti. Dr. Krajnc je bil mentor ali komentor več diplomantom in podiplomskim študentom.

 

Njegova bibliografija obsega: 3 izvirne znanstvene članke, 3 strokovne članke, 3 poljudne članke, 13 objavljenih znanstvenih prispevkov in 36 objavljenih strokovnih prispevkov na konferenci. Dr. Uroš Krajnc je član številnih strokovnih združenj v Sloveniji: Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, Društva vodarjev Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, kjer v regijski pisarni v Mariboru tvorno sodeluje, je odgovorni revident in tudi okoljski izvedenec na Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Dr. Uroš Krajnc je s svojo predanostjo stroki ogromno prispeval na področju ekologije in varovanja okolja, svoje znanje in izkušnje pa je tudi prenašal več generacijam mladih gradbenikov, zato nedvomno zasluži častni naziv » Inženir leta«, za kar mu vsi stanovski kolegi iskreno čestitamo.

 

Inženir leta 2009<<<

 

 

 

 

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

Ples gradbenikov 2011

 

Jesensko srečanje 2010

 

Mednarodni posvet

2010

 

Stožice 2010

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani