Zadnja posodobitev:

 
 

FACEBOOK

 

19.5.2019

 

Novi naslov in nova lokacija DRUŠTVA:

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Krekova ulica 2

2000 Maribor

 

Nova prijavnica:

Prijavnica za leto 2019

 

Novi statut društva 2019:

DGIT statut 2019

 

 

Vabimo vas

na slavnostno prireditev ob 70. obletnici DGIT MB v ponedeljek dne 28. 5. 2018 ob 17.00 uri

in otvoritev obeležja v torek dne 29. 5. 2018 ob 12.00 uri.

Kliknite tukaj za vse informacije in originalno vabilo v PDF obliki.

 

 

ŽE ZGODILO

ZBORNIK BETON 2017 v PDF obliki

kliknite tukaj

 

ŽE ZGODILO

4. Posvet Energetske učinkovitosti v arhitekturi in gradbeništvu

SODOBNI PRISTOPI K CELOSTNIM PRENOVAM STAVB

ki bo
v četrtek, 1.6.2017, ob 9.00 uri, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, dvorana Borut Pečenko

 

 

 
 

 

 

KJE SMO:

LOKACIJA

 

 

Glavni sponzor 2011

 

Ponting

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonodaja s področja prostora - vir - http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/veljavni_predpisi_s_podrocja_prostora/:

 

VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA PROSTORA

 

 

ZBIRKA TEHNIČNIH PREDPISOV S PODROČJA GRADITVE

 

PRAVILNIKA S PODROČJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI

ARHIV PREDPISOV

 

Zakon o urejanju prostora

(Uradni list RS, št. 18/84)

 

Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju

(Uradni list RS, št. 48/90)

 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84)

 

Zakon o stavbnih zemljiščih

(Uradni list RS, št. 44/97)

 

Zakon o katastru komunalnih naprav

(Uradni list RS, št. 26/74)

 

Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in  srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki

(Uradni list RS, št. 20/03)

 

Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

(Uradni list RS, št. 117/04)

 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

(Uradni list RS, št. 117/04)

 

Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena

(Uradni list RS, št. 54/03)

 

Popravek Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 133/04)

 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 127/04)


Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 75/05)

 

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
(Uradni list RS, št. 74/05)

 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 86/04)

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag

(Uradni list RS, št. 17/04)

 

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena

(Uradni list RS, št. 68/05) 

 

Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov

(Uradni list RS, št. 123/03)

  

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o upravnih aktih

(Uradni list RS, št. 13/04)

 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov

(Uradni list RS, št. 34/04)

 

Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalnikih

(Uradni list RS, št: 107/04)

 

 

Register predpisov - vir http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_8_3_0_0.html:

 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
GRADBENIŠTVO

Št.
Naslov
1.
Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro/
Ur.l. RS, št. 52/2000
2.
Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/
Ur.l. RS, št. 110/2002
3.
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov
Ur.l. RS, št. 77/2012
4.
Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena
Ur.l. RS, št. 109/2011
5.
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
Ur.l. RS, št. 18/2013
6.
Disciplinski pravilnik
Ur.l. RS, št. 11/2005
7.
Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov
Ur.l. RS, št. 9/2001
8.
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
Ur.l. RS, št. 101/2005
9.
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
Ur.l. RS, št. 1/2011
10.
Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
Ur.l. RS, št. 114/2004
11.
Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
Ur.l. RS, št. 51/2004
12.
Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov
Ur.l. RS, št. 54/2001
13.
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
Ur.l. RS, št. 31/2004
14.
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
Ur.l. RS, št. 42/2002
15.
Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij
Ur.l. SFRJ, št. 6/1965
16.
Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih konstrukcij mad eksploatacijo pri jeklenih nosilnih konstrukcijah
Ur.l. SFRJ, št. 6/1965
17.
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
Ur.l. RS, št. 52/2010
18.
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
Ur.l. RS, št. 41/2009
19.
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
Ur.l. RS, št. 10/2012
20.
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
Ur.l. RS, št. 29/2004
21.
Odredba o izdajanju garancijskega lista za stanovanja, zgrajena za trg, in o najkrajšem garancijskem roku
Ur.l. SFRJ, št. 44/1967
22.
Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic
Ur.l. RS, št. 55/2012
23.
Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
Ur.l. RS, št. 103/2011
24.
Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev
Ur.l. RS, št. 6/2005
25.
Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
Ur.l. RS, št. 8/2011
26.
Posebne gradbene uzance
Ur.l. SFRJ, št. 18/1977
27.
Seznam izdane tehnične smernice
Ur.l. RS, št. 83/2008

 

 

 

 

 
 

Novice

 
 

 

 

 

Informator 2018

 

 

 

Informator 2011

 

Klikni na slikco!!

 

ZBORNIK Z MEDNARODNEGA POSVETA 2010

 

KLIKNI na zgornjo

fotografijo za prenos NA DISK!!

 

 

Leta 2008 smo

PRAZNOVALI

60 LET DELOVANJA

več

 

V ta namen je izšel tudi

poseben zbornik o

60 letnem delovanju

društva DGIT-MB

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST

1948-2008

 

Preberite ga!!!

 

 

 
 
 

Fotografije

 
 

 

 

 

 

 

Ples gradbenikov 2010

 

Ples gradbenikov 2009

 

Posvet z dne 20.11.2008

 

Praznik MOM

20.10.2008

 

60 let DGIT-MB

 

Naš član DGIT-MB

Viktor Markelj

prejel prestižno nagrado

 

Ekskurzija

Dunaj-Budimpešta

 

Posvet z dne 15.5.2008

 

Ples gradbenikov 2008

 

Strokovni posvet - Varstvo okolja

Nogometna tekma

 

MB Brv in AC MB-Lenart 2007

 

Gradovi Južne Češke 2007

 

 

 

 

 
 

 

Število obiskov strani